Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN OUD HOLLAND ELBURG B.V. TE ELBURG, HANDELEND ONDER DE NAAM OUDHOLLAND.

 1. Aanbiedingen

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Het zelfde geldt voor afbeeldingen in de folders, prijscouranten en publicaties. Verstrekte tekeningen blijven eigendom van Oudholland en mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter inzage worden gegeven of vermenigvuldigd worden.
  2. Overeenkomsten worden eerst van kracht nadat de opdracht schriftelijk door Oudholland is aanvaard, of doordat de opdracht door ons de facto wordt uitgevoerd, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is eenzijdig voordien te annuleren.
 2. Prijzen

  1. De opgegeven prijzen zijn verkoopprijzen exclusief B.T.W. Eventuele kortingen worden per opdracht of per klant bepaald en zijn afhankelijk van ordergrootte of jaarlijkse afname.
  2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de verkoop geldende materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, valutakoersen en vervoerstarieven. Indien deze kosten vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, doch na het tot stand komen daarvan, een verhoging ondergaan, heeft Oudholland het recht om de uit zodanige verhoging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. Verpakking
  De prijzen zijn inclusief eventueel noodzakelijk verpakking, tenzij een bijzondere verpakking wordt voorgeschreven.

 4. Annuleringen
  In geval van annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever, heeft Oudholland het recht tenminste de voor haar hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever te brengen.
 5. Vertraging
  Wordt de aflevering op verzoek van de opdrachtgever vertraagd, dan is de verkoper gerechtigd de hierdoor ontstane kosten, zoals opslag-, overslag- en rentekosten in rekening te brengen. Voorts kan betaling van de goederen worden verlangd als had levering plaatsgevonden.
 6. Leveringstermijn
  De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts informatief en niet bindend, doch zullen naar beste vermogen aangehouden worden. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 7. Overmacht
  Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Oudholland, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht bevrijdt Oudholland van de verplichting tot levering van het kwantum dat gedurende de periodes van overmacht geleverd had moeten worden. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, belemmerde of gesloten scheepvaart, vorstverlet, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisatorische aard.
 8. Levering
  1. Levering geschiedt vanaf een bedrag, genoemd in offerte en folders, franco en voor risico van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Aflevering van onze goederen vindt plaats op de begane grond. Eventuele transportkosten bij de afnemer door de expeditie van Oudholland worden doorberekend.
 9. Betaling
  Alle facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij opdrachten, welke een door Oudholland te bepalen bedrag overschrijden, of bij de uitvoering van werken of inrichtingen, welke door Oudholland worden gemonteerd of opgebouwd, geldt de volgende betalingsregeling:
  bij aanvaarding van de opdracht, 35% onmiddellijk na de eerste zending, 35% na uitlevering c.q. oplevering.
 10. Rente
  Bij overschrijding van enige betalingstermijn kan Oudholland een vertragingsrente in rekening brengen te berekenen naar 1% per maand over het te laat betaalde bedrag. Gedeeltes van een maand worden in dit geval voor volledige maanden geteld.
 11. Wanprestatie van de koper​
  1. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
  2. Bij niet-nakoming van één zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
  3. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper niet op.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven eigendom van Oudholland, totdat alle facturen van Oudholland volledig zijn betaald.
  Gedurende de periode tot de algehele voldoening rust het risico voor beschadiging en/of geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de goederen bij de koper.
 13. Reclames
  Alle eventuele klachten en claims jegens Oudholland dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na uitlevering c.q. oplevering schriftelijk bij Oudholland ingediend te zijn.
  Ingeval van een gegronde klacht is Oudholland gerechtigd tot herlevering van de gereclameerde goederen dan wel tot restitutie van het daarmee overeenkomende bedrag. Oudholland kan nimmer tot nalevering worden verplicht. Al dan niet uitgevoerde leveranties en/of werkzaamheden geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 14. Incassokosten
  Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de opdrachtgever verplicht aan Oudholland te vergoeden alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke gesteld worden op tenminste 15% van de (nog) verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,-. Onder deze kosten zijn begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, benevens de verschotten en het honorarium van degene die door Oudholland met de invordering belast is. Indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, is deze buiten de hoofdsom en de daarop vallende incassokosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
 15. Geschillen
  Alle geschillen, geen uitgezonderd, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Oudholland gevestigd is. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlandse recht toepasselijk. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasselijk voor zover deze met de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Oudholland in strijd zijn.